Kuyumcu (Perakende) Kimdir?

 

Kuyumcu (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, değerli metaller ve taşlardan çeşitli teknikler kullanılarak en az fireyle, metal ergitme işlemi yapan, kaynak hazırlayan, metali döküm yoluyla işleme hazır hale getiren, kesilen parçalara şekil veren, ürüne son işlemleri gerçekleştiren ve meslekî gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

 

Kuyumcu (Perakende) Ne İş Yapar?

 

Kuyumcu ( Seviye 4), havalandırılmış ve iyi aydınlatılmış kapalı ortamlarda çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

 

Kuyumcu (Perakende) İçin Ön Şart Var Mı?

 

Kuyumcu (Seviye 4) yeterliliğinin sınavına giriş için ön şart bulunmamaktadır.

 

Kuyumcu (Perakende) Belgesi Nasıl Alınır?

 

Kuyumcu (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

KUYUMCULUKTA YENİ DÖNEM

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik 14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına YETKİ BELGESİ alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecek. Halihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin 30 Haziran 2022’ye kadar başvurarak yetki belgelerini almaları gerekiyor. Aksi takdirde idari para cezaları ve kuyum ticareti yapmaları yasaklanması gündeme gelecek

Yetki belgesi verilmesinde meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti olması gibi şartlar bulunmakta. Bunun yanı sıra yetki belgesi için Ustalık belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olma şartı aranacak. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi olmadan yetki belgesi alan kuruluşlarda 31.12.2022 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmezler ise yetki belgeleri iptal olacak Bu şart, kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebilecek.

Ustalık belgesi almak için kalfalık belgesine sahip olmak ve 5 yıl deneyim şartı aranırken mesleki yeterlilik belgesi için herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor ve yaklaşık 2 saat süren bir sınavda başarılı olmanız halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alabiliyorsunuz.

AB tarafından sağlanan fon ile Mesleki Yeterlilik Sınavlarının sınav bedelleri de kuyumcular için bir yük olmaktan çıkıyor. Başarılı adayların sınav bedelleri AB fonundan karşılanıyor. Ama bu fon kontenjanla sınırlı olduğu için başvuru için hızlı hareket etmek büyük önem taşıyor.

Yetki belgesi, kuyum ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde yetki belgesinin iptal edilecek ve bu durumda yetki belgesinin iptalinden itibaren iki yıl süreyle bu belge verilmeyecek.

Bu sayede, hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacak ve sektör mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacak.

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 6: Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konular ıarasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması,
ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine (Ek ibare:RG-19/3/2022-31783) veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

d) Kuyumcuların; 1) On sekiz yaşını doldurmuş olması, 2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, 3) Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, gerekir.

GEÇİCİ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30/6/2022 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgelerden birinin 31/12/2022 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.